lista obr.jpg

    Terče

       Slavnostní malované terče patřily stejně jako střelecké spolky, sbory nebo společnosti k všednímu životu českých měst již od začátku 18. století. Tato společenstva navázala na stará středověká střelecká bratrstva, cechy a gildy či časně novověké městské kompanie a regimenty. Funkci obraných městských milic či spolků výrobců luků a kuší nahradily spíše činností společenskou a posléze i sportovní. Také starý středověký zvyk střelby ku ptáku je pomalu nahrazován královskými, mistrovskými ale později i jubilejními nebo zemskými střelbami. Jakkoli není konec 18. a začátek 19. století tak prodchnut množstvím různé symboliky a alegorií tak jako předchozí období vrcholného baroka, zůstávají symboly a jinotaje stále součástí běžného měšťanského života. Jedním z míst, kde mají svoji stále neoddiskutovatelnou pozici, je výběr námětů pro malované terče, určené právě pro slavnostní střelby ostrostřeleckých společností. Zvláště patrná je symbolika na terčích právě z konce 18. a prvé poloviny 19. století, kdy se staré městské ozbrojené regimenty, sloužící k posílení obrany města, začínají transformovat na moderní spolky kulturně-společenského typu. Tato změna se projevila také ve výběru námětů pro jejich slavnostní malované terče, označované někdy také jako „střelecké štíty“. Díky těmto změnám tak začaly být terče, nesoucí symbolické poselství, alegorie či poučení, doplňovány ve 30. - 40. letech 19. století o terče vyobrazující také společenské a kulturní události nebo terče památeční. I terče s těmito motivy bývají alespoň minimálně spojeny s určitou symbolikou, ať už politickou či společenskou; a navíc se vyznačují i vysokou výpovědní hodnotou historickou. K další skupině terčů, která se pomalu ale jistě začala prosazovat ve druhé čtvrtině 19. století, patří terče žertovné. Ty, společně s terči památečními a čestnými, pomalu vytlačují ve druhé polovině 19. století terče alegorické, či terče se symbolickými motivy. Velkou roli také od roku 1848 hraje při výběru motivu terčů nacionalita spolků a jazyková oblast Českého království.
      Výběr témat a jejich symbolika se u malovaných terčů často řídila touhou poučit nebo motivovat, ale objevovaly se i terče se skrytými náměty povahy politické. Témata poučná a moralizující se ve sbírkách chomutovského muzea objevují hlavně na terčích z první poloviny 19. století. To je však způsobeno částečně i tím, že soubor terčů z tohoto období patří v chomutovské kolekci k nejpočetnějším. Dochované exempláře žertovných terčů (z větší části jsou to terče patřící bývalému střeleckému spolku města Jirkova) ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově čerpají hlavně z námětů dobového lidového humoru bez jakékoliv zjevné symboliky, či dokonce v té době velice oblíbených, velmi často „lechtivých“, dvojsmyslů. Tím se například liší od žertovných terčů ze stejného období ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem.

Autor: Mgr. Jiří Šlajsna